Verkoopvoorwaarden
Stel cookie voorkeur in

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRUINSMA OLIEHANDEL B.V.

Artikel 1: Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door

de onderhavige voorwaarden.

2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze

onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze

diens vertegenwoordigers (s) gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke

van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig

mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q.

acceptatie van de order.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel

onder rembours te leveren.

 

Artikel 3: Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een

opdracht hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken

en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten,

vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn

bevestigd.

3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging

wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt

de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de

wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke

nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de

wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal

worden.

6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten - voor een juiste

uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen

worden doorberekend conform verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij met de

wederpartij hieromtrent overleg plegen. De wederpartij heeft de bevoegdheid, onder vergoeding van

het reeds gepresteerde, de overeenkomst deswege te ontbinden.

 

Artikel 4: Prijzen

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

-gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen,

lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

-exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

-vermeld in Nederlandse valuta.

3. Ingeval bedongen is levering exclusief emballage, wordt deze emballage de wederpartij in rekening

gebracht en moet deze tegelijk met de koopprijs worden voldaan.

4. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een wijziging

ondergaat, die redelijkerwijs onvoorzienbaar was of had moeten zijn, dan zijn wij gerechtigd onze

prijzen dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van de wederpartij de overeenkomst

op deze grond te ontbinden.

5. Prijsfluctuaties als gevolg van redelijkerwijs onvoorzienbare dwingende overheidsmaatregelen, zoals

heffingen of verhoging van de BTW, worden altijd doorberekend.

 

Artikel 5: Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco aan huis. Als tijdstip van levering geldt het

moment dat de zaken ons bedrijf of magazijn verlaten.

2. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen

factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van

deze voorwaarden.

3. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter

niet aansprakelijk worden gesteld voor en overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs niet aan

ons is toe te rekenen. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden,

niet of niet tijdige levering van onze leveranciers hebben wij het recht om in overleg met de

wederpartij de overeenkomst te annuleren of de levertijd te verlengen.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen wij slechts aansprakelijk worden

gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegund en

nadat wij schriftelijk ingebreke zijn gesteld.

 

Artikel 6: Levering op afroep

1. Ingeval bedongen is levering op afroep binnen zekere tijd, alsmede ingeval van bedongen afname

van een bepaalde hoeveelheid per jaar, is de wederpartij gehouden elke maand, te rekenen vanaf de

datum van het totstandkomen van de koopovereenkomst, een eventueel evenredig gedeelte van de

totaal verkochte hoeveelheid af te roepen, zulks met een toegestane marge van ten hoogste 10% per

maand, met dien verstande, dat binnen de overeengekomen termijn minstens de totaal verkochte hoeveelheid

moet zijn afgenomen.

2. Indien wij een afwijking van deze regel toestaan, kan de wederpartij daarop geen beroep doen ter

verkrijging van verdere afwijkingen.

3. De marge van 10% vervalt wanneer de wederpartij met afnameverplichting in gebreke is. In dat

geval zijn wij gerechtigd afname en betaling te vorderen van de volledige hoeveelheid die naar

evenredigheid van het tijdsverloop afgeroepen had moet en zijn.

4. Wij zijn nimmer verplicht maandelijks meer dan een evenredig deel van de totaal verkochte

hoeveelheid of van de als minimum in de koopovereenkomst genoemde hoeveelheid, te leveren.

 

Artikel 7: Transport/Risico

1. De wijze van transport, verzending en verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de

wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke

wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de

wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. Indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en transport plaatsvindt

middels een beroepsvervoerder (bulktransport) reizen de zaken voor risico van de wederpartij.

3. Wij zullen de wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot vervoer, verpakking en etikettering,

alsmede alle nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de door ons geleverde zaken in acht

nemen.

 

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

1. Onder niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt te deze verstaan: elke tekortkoming in

de nakoming die volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen

niet aan ons toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in ieder geval

niet toegerekend worden in geval van: werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,

waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons

c.q. bij onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen

nakomen.

2. Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de

overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming veroorzaakt zich

niet meer voordoet.

3. Is de tekortkoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding

van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende

overeenkomst zijn verricht voordat van de met toerekenbare tekortkoming is gebleken.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende

regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade van

welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfschade aan roerende of onroerende zaken

danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg onoordeelkundig gebruik, foutief omgaan/gebruik

van door ons geleverde zaken, alsmede schade ontstaan als gevolg van fouten in of bij installatie,

behoudens indien de installatiefouten aan ons zijn toe te rekenen.

3. Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat advisering onderdeel uitmaakt

van de overeenkomst met de wederpartij, zijn alle door ons gegeven adviezen vrijblijvend. Wij zijn

niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door ons verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove

schuld van ons of ons personeel.

4. Wij zullen op grond van de van ons te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid wederpartij

wijzen op de ondeugdelijkheid van de ruimte, waarin de door ons geleverde produkten worden

opgeslagen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in een ondeugdelijke

ruimte, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

5. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van verboden of schadelijke stoffen in

onze produkten, indien:

- leveranciers deze verboden of schadelijke stoffen in de grondstoffen hebben verwerkt en zij dit niet

aan ons hebben gemeld en voorzover wij daarvan redelijkerwijs niet op de hoogte kunnen zijn.

- deze stoffen bij wet worden verboden of waarvan de schadelijkheid wordt vastgesteld nadat wij deze

stoffen reeds verwerkt en geleverd hebben en voor zover wij niet redelijkerwijs op de hoogte hadden

moeten zijn van het verbod of de schadelijkheid.

6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuiste en/of

onoordeelkundige fabricage, verwerking en/of gebruik, tenzij deze te wijten is aan onze opzet of

grove schuld. Onze leveranciers dragen volledige verantwoordelijkheid voor door hun geproduceerde

zaken.

7. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

 

Artikel 10: Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons - rechtstreeks -

binnen 14 dagen na levering van de betreffende zaken hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van

de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens te worden ingediend binnen 14 dagen na verzenddatum der

facturen.

3. Geringe in de handel toelaatbare of technische niet te vermijden, afwijkingen in kwaliteit,

kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclame

opleveren.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de

factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder de

door ons te bepalen voorwaarden.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud.

1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht terzake van de overeenkomst, blijven de

zaken onze eigendom. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en

mist het recht de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij

geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij

binnen ons bedrijf gehanteerde merktekens, zodat terugvordering op grond van dit artikel steeds

mogelijk is, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

 

Artikel 12: Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden, zonder

enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening,

binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend

en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde

interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden

daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3. In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance

van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd.

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt.

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen

de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat

tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, van

rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar

en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering

van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden

te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interessen.

 

Artikel 13: Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de

wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte

van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde

rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

 

Artikel 15: Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd

worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke

als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde burgerlijke

rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de

normale competentieregels bevoegde rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend

advies.